ПошукПоштаКартиМаркетНовиниВідеоЗображення
Увійти
Регіон: Ричмонд
Точний розклад літаків, поїздів, електричок і автобусів.

Угода про співпрацю

  Угода про співпрацю у рамках партнерської програми «Яндекс.Розклади»

  Російська Федерація,
  місто Москва.

  Дата розміщення: 02.02.2016
  Дата набуття чинності: 02.02.2016

  Цей документ є пропозицією (офертою) ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс) укласти Угоду про співпрацю у рамках партнерської програми «Яндекс.Розклади» (далі — Угода) відповідно до цілей і предмету, викладених нижче.

  1. Терміни та визначення, використовувані в Угоді

  1.1. У цілях цієї Угоди нижченаведені терміни використано у такому значенні:

  • Партнер — особа, яка є стороною Угоди з моменту її укладення і здійснює
   інформаційну співпрацю з Яндексом відповідно до цілей та умов Угоди;
  • Сайт Партнера — інформаційні ресурси Партнера в мережі інтернет;
  • Користувачі — особи, які є відвідувачами інформаційних ресурсів у мережі інтернет;
  • Дані — інформація про розклад руху пасажирського громадського транспорту;
  • Сервіси — веб-сервіси і програми Яндекса, включаючи програми для мобільних
   пристроїв, що надають Користувачам можливість пошуку Даних.

  2. Цілі Угоди

  2.1. Цілями співпраці Сторін відповідно до Угоди є розвиток технологій пошуку й обміну тематичною інформацією в мережі інтернет, розширення можливостей зручного та оперативного доступу необмеженого кола Користувачів до інформації про розклад руху пасажирського громадського транспорту.

  3. Порядок взаємодії Сторін

  3.1. Загальні умови

  3.1.1. Відповідно до цілей Угоди Партнер надає Яндексу Дані в порядку, визначеному цією Угодою, для використання в Сервісах способами, викладеними нижче.

  3.1.2. Яндекс має право використовувати Дані будь-якими способами, у тому числі здійснювати відтворення, поширення, публічний показ, перероблення, доведення до загального відома.

  3.1.3. При використанні Даних у Сервісах Яндекс зазначає Партнера як джерело Даних (далі – Посилання) у вигляді гіперпосилання на сайт Партнера або контактні дані Партнера, якщо у нього немає сайту. Формат і місце розміщення Посилання Яндекс визначає самостійно.

  3.1.4. Ця Угода не передбачає виконання Сторонами яких-небудь додаткових зобов'язань, окрім прямо обумовлених Угодою, у тому числі не пов'язана прямо або непрямо з якими-небудь іншими договірними зобов'язаннями, у тому числі передаванням товарів, наданням прав, виконанням робіт або наданням послуг.

  3.2. Експорт Даних

  3.2.1. Партнер здійснює експорт Даних відповідно до технічних вимог, розміщених у мережі інтернет за адресою: https://rasp.yandex.ua/info/data/.

  3.3. Інші умови взаємодії Сторін

  3.3.1. Яндекс самостійно визначає і змінює принципи й умови використання Даних у Сервісах. Рішення про використання або невикористання наданих Даних у Сервісах залишається на розсуд Яндекса.

  3.3.2. Взаємодія Сторін у процесі виконання Угоди відбувається з використанням таких визначених Сторонами належними засобів і способів обміну інформацією та документами (повідомленнями, листами, претензіями):

  • електронною поштою;
  • поштою з повідомленням про вручення, кур'єрською службою, факсом (із підтвердженням про отримання телефоном);
  • іншими способами, визначеними Угодою або погодженими Сторонами у робочому порядку.

  3.3.3. Партнер самостійно несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства РФ при виконанні Угоди, у тому числі за дотримання вимог законодавства про персональні дані, цивільного законодавства про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування, фірмових найменувань, честі, гідності та ділової репутації фізичних і юридичних осіб, але не обмежуючись вищезазначеним, у зв'язку з чим бере на себе гарантії та зобов'язання відповідно до п. 6.1 Угоди

  3.3.4. Яндекс за жодних обставин не несе жодної відповідальності у зв'язку з Угодою за:

  а) будь-які дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності яких-небудь третіх сторін;

  б) будь-які збитки Партнера та/або третіх сторін, незалежно від того, міг Яндекс передбачити можливість таких збитків чи ні.

  3.3.5. На запит Партнера Яндекс має право надати Партнеру рекламно-інформаційні матеріали про Сервіс (далі – РІМ) для розміщення на майданчиках Партнера. Кількість майданчиків, на яких розміщуються РІМ, місця і терміни розміщення РІМ, а також інші питання, пов'язані з розміщенням РІМ, узгоджуються Сторонами в робочому порядку електронною поштою.

  4. Гарантії

  4.1. Партнер гарантує:

  4.1.1. що використання Яндексом Даних відповідно до цілей та умов Угоди не порушує і не спричиняє порушення чинного законодавства, а також яких-небудь прав та інтересів третіх осіб. Також Партнер зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішити усі спори і врегулювати претензії третіх осіб, що надійшли як на адресу Партнера, так і на адресу Яндекса стосовно використання Яндексом Даних у рамках Угоди.

  5. Момент укладання Угоди

  5.1. Ця Угода вважається укладеною і набуває чинності з моменту, на який у сукупності виконано такі умови:

  5.1.1. Партнер надіслав Яндексу повідомлення у порядку, передбаченому п. 5.3 Угоди.

  5.1.2. Партнер надав Дані відповідно до вимог, викладених у цій Угоді.

  5.1.3. Яндекс розмістив надані Партнером Дані на Сервісі.

  5.2. Строк дії Угоди не обмежено.

  5.3. Укладання Договору в обов'язковому порядку підтверджується Партнером шляхом надсилання Яндексу повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену в п. 7.4 цієї Угоди.

  5.4. Надсилання Партнером повідомлення згідно зі встановленими формою і порядком означає згоду Партнера з умовами Угоди у повному обсязі.

  6. Зміна і розірвання Угоди

  6.1. Текст цієї Угоди у чинній редакції розміщено в мережі інтернет за адресою: https://rasp.yandex.ru/info/collaboration.

  6.2. Яндекс має право в односторонньому порядку вносити зміни в Угоду. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації, якщо інший строк набуття їх чинності не визначено додатково під час публікації.

  6.3. Угоду може бути розірвано:

  6.3.1. У будь-який час за згодою Сторін;

  6.3.2. Будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку повідомленням іншій Стороні за 5 (п'ять) днів до дати розірвання;

  6.3.3. Будь-якою зі Сторін при порушенні іншою Стороною умов Угоди без попереднього повідомлення.

  6.4. Угода вважається розірваною у разі односторонньої відмови будь-якої зі Сторін від виконання умов Угоди.

  7. Інші умови

  7.1. Усі спори і розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо виниклі розбіжності та спори неможливо вирішити шляхом переговорів, Сторони передають їх на розгляд до Арбітражного суду м. Москва.

  7.2. Угода регулюється і підлягає тлумаченню відповідно до законодавства Російської Федерації.

  7.3. Недійсність та/або неможливість виконання з якої-небудь причини тієї або іншої умови цієї Угоди не позначатиметься негативно на дійсності та/або можливості виконання інших її умов.

  7.4. Адреса і реквізити Яндекса:

  ООО «ЯНДЕКС»
  Адреса: Росія, 119021, Москва, вул. Льва Толстого, б.16
  ІПН 7736207543
  тел.: (+7495) 739-7000
  факс: (+7495) 739-7070
  електронна пошта: rasp-info@yandex-team.ru

  7.5. Партнер зазначає адресу та реквізити у повідомленні, що надсилається відповідно до п. 5.3, 5.4 Угоди.  Версія для друку (формат PDF).
  Бланк Повідомлення про згоду з умовами Угоди (формат PDF).